دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۵ ب.ظ

مناقصه خدمات شهری شهرداری آچاچی

مناقصه عمومی خدمات شهری شهرداری آچاچی

(مرحله اول نوبت اول)

شهرداری آچاچی در نظر دارد به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۱۴ به تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰  شورای اسلامی شهر آچاچی، اجرای عملیات خدمات شهری را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و براورد اولیه ۲/۲۰۸/۶۷۲/۴۵۰ ریال ( دو میلیارد و دویست و هشت میلیون و ششصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد و چناه ریال ) به پیمانکاران واجد شرایط واگزار نماید.

واجدین شرایط میتوانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۸ روز نسبت به دریافت اسناد و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به واحد خدمات شهری شهرداری آچاچی مراجعه نمایند،ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری آچاچی در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته وشرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

شرکت کنندگان میبایست مبلغ ۱۱۰/۴۳۳/۶۲۳ ریال ( صد و ده میلیون و چهارصد و سی و سه هزار و شش صد و بیست و سه ریال ) به عنوان ۵درصد سپرده شرکت در مناقصه به حساب  شماره ۸۴۷۵۲۶۴۸ نزد بانک کشاورزی، شعبه شهر آچاچی به نام دریافت کننده وجوه سپرده شهرداری آچاچی واریز و یا ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ مذکور را را ارائه نماید.

هرگاه برنده اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشد، سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

شرکت کنندگان میتوانند جهت اخذ اسنادمناقصه و کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن ۵۲۲۷۳۰۳۴ داخلی ۱۲ در وقت اداری با پیش شماره ۰۴۱ تماس و یا به غیر از روزهای تعطیل  به واحد خدمات شهری و فضای سبز شهری شهرداری آچاچی مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها و دریافت رسید، تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱ نی باشد

ضمنا زمان بازگشایی پاکت پیشنهادها روز شنبه ۱۴۰۰/۸/۱ ساعت ۱۵ بعد از ظهر خواهد بود.

داودی – شهردار


------------