دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۵ ب.ظ

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول اجرای عملیات پخش آسفالت(زیرسازی و پخش) در معابر شهر آچاچی (۱۳۹۸/۰۳/۰۲)

شهرداری آچاچی در نظر دارد به استناد بند ۴ مصوبه ۱۸۸ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ شورای اسلامی شهر آچاچی، اجرای عملیات پخش آسفالت(زیرسازی و پخش) در معابر این شهر را از طریق مناقصه عمومی، با برآورد اولیه به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(سه میلیارد ریال)، به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۷ روز نسبت به دریافت اسناد و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به واحد عمران شهرداری آچاچی مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری آچاچی در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(یکصد و پنجاه میلیون ریال) به عنوان ۵ درصد سپرده شرکت در مناقصه در به حساب شماره ۸۴۷۵۲۶۳۴۸ نزد بانک کشاورزی ، شعبه شهر آچاچی به نام دریافت وجوه سپرده شهرداری آچاچی واریز و یا ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ مذکور را ارائه نماید.
هرگاه برنده اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند، سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
آخرین مهلت قبول پیشنهادها و دریافت رسید، تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸٫

تقی پور- شهردارآچاچی

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی
http://Sapp.ir/shahrdariachachi
وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:
eachachi.ir

------------