سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۳ ق.ظ

آگهی مناقصه شهرداری آچاچي مرحله دوم نوبت دوم نظیف و جمع آوری پسماند و زباله، لایروبی کانال و جداول شهری، نگهداری فضاي سبز شهری و موارد مرتبط در قرارداد

آگهی مناقصه شهرداری آچاچي

مرحله دوم نوبت دوم

شهرداری آچاچي، در نظر دارد برابر مجوز شماره ۷۴ به تاریخ ۰۹/۱۲/۹۶ شوراي اسلامي شهر آچاچي( تنظیف و جمع آوری پسماند و زباله، لایروبی کانال و جداول شهری، نگهداری فضاي سبز شهری و موارد مرتبط در قرارداد) در حوزه شهر آچاچي را از مرداد ماه ۹۷ بمدت يك سال به شرکت های واجد شرایط با برآورد اولیه بشرح ذیل براساس برآورد سال ۱۳۹۷ شهرداري آچاچي به پیمان واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند با ارائه ضمانت نامه بانکی(۵ درصد مبلغ برآوردی) و یا واریز مبلغ ۰۰۰/۹۰۶/۶۷ ریال(شصت و هفت میلیون و نهصد و شش هزار ریال) به حساب شماره ۸۴۷۵۲۶۳۴۸ نزد  بانک کشاورزی شعبه آچاچی بنام شهرداری آچاچي جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به شهرداری آچاچي واقع در شهرستان ميانه، شهر آچاچي، جنب گلزار شهداء و مومنين مراجعه و پیشنهادات و مدارک خود را تا پایان وقت اداری یکشنبه، به تاریخ ۰۷/۰۵/۹۷ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

  • برآورد اولیه مبلغ حوزه بدون احتساب ارزش افزوده،۳۵۸٫۱۱۸٫۳۰۰ ریال(یک میلیارد و سیصد و پنجاه و هشت میلیون و یکصد و هجده هزار و سیصد ریال) می باشد.

بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می با شد سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شماره تماس:۵۲۲۷۳۰۳۴-۰۴۱

تقی پور- شهردار آچاچي

 

------------