شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

مصوبه شماره جلسه ۲۱۹د

مصوبات جلسه شماره  ۲۱۹ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۷/۰۷شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۱۹

مصوبه شماره جلسه ۲۱۸د

مصوبات جلسه شماره   ۲۱۸ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:   مصوبه ۲۱۸

مصوبه شماره جلسه ۲۱۷د

مصوبات جلسه شماره   ۲۱۷ یکشنبه به تاریخ  ۹۸/۰۶/۲۴ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:   مصوبه ۲۱۷

مصوبه شماره جلسه ۲۱۶د

مصوبات جلسه شماره   ۲۱۶ پنجشنبه به تاریخ ۹۸/۰۶/۲۰شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:   مصوبه ۲۱۶

مصوبه شماره جلسه ۲۱۵د

مصوبات جلسه شماره   ۲۱۵ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۶/۱۷ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:   مصوبه ۲۱۵

مصوبه شماره جلسه ۲۱۴د

مصوبات جلسه شماره   ۲۱۴ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۶/۱۰شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه  شماره جلسه ۲۱۴

مصوبه شماره جلسه ۲۱۳د

مصوبات جلسه شماره ۲۱۳ شنبه به تاریخ ۹۸/۰۶/۰۹شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه شماره جلسه۲۱۳

مصوبه شماره جلسه ۲۱۱د

مصوبات جلسه شماره ۲۱۱ چهارنبه به تاریخ ۹۸/۰۵/۲۳شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه شماره جلسه ۲۱۱

مصوبه شماره جلسه ۲۰۷د

مصوبات جلسه شماره ۲۰۷ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۵/۰۶شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه شماره جلسه ۲۰۷

مصوبه شماره جلسه ۲۰۴د

مصوبات جلسه شماره ۲۰۴ دوشنبه به تاریخ  ۹۸/۰۴/۲۴شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه شماره جلسه۲۰۴

تبلیغات