دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

 امور اداري و كارگزينی 
------------------------
امور مالی و حسابداری 
------------------------
شهرسازی 
------------------------
خدمات شهری 
------------------------
امور عمرانی 
------------------------
امور حقوقی و املاک 
------------------------
حمل و نقل 
------------------------
واحد درآمد 
------------------------
نوسازی و اصناف 
------------------------
ماشين آلات 
------------------------
دبيرخانه 
------------------------
فناوری اطلاعات 
------------------------
حراست 
------------------------
روابط عمومی

فرم های الکترونیکی

مصوبه شماره جلسه ۲۳۳د

مصوبات جلسه شماره  ۲۳۳ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۱۰/۲۲ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۳۳

مصوبه شماره جلسه ۲۳۲د

مصوبات جلسه شماره  ۲۳۲ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۱۰/۱۵ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۳۲

مصوبه شماره جلسه ۲۳۱د

مصوبات جلسه شماره  ۲۳۱ چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۱۰/۱۱ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۳۱

مصوبه شماره جلسه ۲۳۰د

مصوبات جلسه شماره  ۲۳۰ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۱۰/۰۸ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۳۰

مصوبه شماره جلسه ۲۲۹د

مصوبات جلسه شماره  ۲۲۹ چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۱۰/۰۱ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۲۹

مصوبه شماره جلسه ۲۲۸د

مصوبات جلسه شماره  ۲۲۸ چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۰۹/۲۷ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۲۸

مصوبه شماره جلسه ۲۲۷د

مصوبات جلسه شماره  ۲۲۷ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۹/۱۷ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۲۷

مصوبه شماره جلسه ۲۲۶د

مصوبات جلسه شماره  ۲۲۶ چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۰۹/۱۳ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۲۶

مصوبه شماره جلسه ۲۲۵د

مصوبات جلسه شماره  ۲۲۵ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۹/۱۰ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۲۵

مصوبه شماره جلسه ۲۲۴د

مصوبات جلسه شماره  ۲۲۴چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۰۹/۰۶ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبه ۲۲۴

تبلیغات