شورای شهر و مصوبات

مصوبات شورای اسلامی شهر آچاچی: مصوبات جلسه شماره ۲۰۲ چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۰۴/۱۹ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبات جلسه شماره ۲۰۱ یکشنبه به تاریخ ۹۸/۰۴/۱۶شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:   مصوبات جلسه شماره ۱۸۹ چهارشنبه به تاریخ ۹۸/۰۲/۲۵ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:   مصوبات جلسه شماره ۱۸۸ سه شنبه به تاریخ ۹۸/۰۲/۲۴ شورای … ادامه خواندن شورای شهر و مصوبات