شورای شهر و مصوبات

مصوبات شورای اسلامی شهر آچاچی: مصوبات جلسه شماره ۱۸۴ سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸ /۰۲/۱۰ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:   مصوبات جلسه شماره ۱۸۳ یک شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی:   مصوبات جلسه شماره ۱۸۱ سه شنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷شورای اسلامی اسلامی شهر آچاچی: مصوبات جلسه شماره ۱۸۰روز یک شنبه به تاریخ … ادامه خواندن شورای شهر و مصوبات